ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
ที่ชื่อสกุลวุฒิการศึกษาตำแหน่งระดับเงินเดือนประจำแผนกวิชาหน้าที่พิเศษ---|---
1 นายสุวิชา มั่นยืน  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการคศ.3   ผู้บริหาร
2 นายไวพจน์ ศรีธัญ กศ.ม. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาคศ.3   ผู้บริหาร
3 นางราตรี สะดีวงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคศ.3   ผู้บริหาร
4 น.ส.สายฝน สาระผล  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรคศ.3   ผู้บริหาร
5 นายธาตรี พิบูลมณฑา คอ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ผู้อำนวยการสถานศึกษาคศ.3   ผู้บริหาร
6 นางทิพวรรณ สายพิณ ปร.ด. (ฟิสิกส์) ครูเชี่ยวชาญคศ.4   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7 นางดาราวรรณ รอดสิน คบ.สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ วท.ม.ฟิสิกส์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
9 นางพนิดา องค์สวัสดิ์ วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
10 นางศิรินณา ดอนชัย ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11 นางอรทัย ซาเสน วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล วท.ม.(คณิตศาสตรศึกษา) ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ กศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
14 นางณชิตา เถาว์โท ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ วิชาโท ภาษาไทย ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15 นายปราโมทย์ สายภา กศ.ม. คณิตศาสตร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16 นายณราวิตญ์ มีดี ศศ.ม.ภาษาไทย ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
17 ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์ ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
18 นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์ ศศ.ม.บริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
19 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
20 นางมนัสนันท์ ไทยแท้ วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21 นางขนิษฐา ดาโรจน์ ค.บ.ภาษาไทย ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23 นายเกียรติพล บุญหล่อ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25 นางจินตนา จินดาศรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26 นางสุภัดสา ศิริชนะ  ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ค.ม.การบริหารการศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ คม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ครูคศ.1   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
30 น.ส.ครูสังคม 1 1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์ วท.บ.คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32 น.ส.เสาวรส แซ่แดง ค.บ.ภาษาไทย ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
33 น.ส.วรางคณา สายใหม วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
34 นายสัญชัย สุขเกษม  ครุอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35 นายธานินทร์ สันตะวงษ์ วทบ.เคมี ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
36 น.ส.กฤติกา แตงโสภา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
37 นายครูพิเศษพละ 1  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์ ค.บ.ภาษาอังกฤษ พนักงานราชการ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
39 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
40 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
41 น.ส.นฤมล ดวงชาทม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
42 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
43 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี สถ.บ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
44 นายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
45 นายอุดมศักดิ์ ตั้งอุดมโชคไพศาล ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
46 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์  ครู   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
47 นายภาวัช วรกฤษเรืองกุล กศ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
48 นายอุทัย ไชยวิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
49 นางกนกพร ไชยวิเศษ วศ.ม.สิ่งแวดล้อม ครูชำนาญการพิเศษ   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
50 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล วท.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครู   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
51 นายครูพิเศษ ชส 1     แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
52 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
53 น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์ การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
54 นายสุนทร ดอนชัย คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
55 นายรณฤทธิ์ อมรสิน  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
56 นายสุกรี พรมนิกร คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
57 นายปัญจพร พฤกษชาติ คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
58 นายเอกฉัตร พลรัตน์ วศ.บ. ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
59 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
60 นายอนุรักษ์ กลางแก้ว วิศกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
61 นายสถิระ กาญจันดา คอ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
62 นายเจริญพร เจตอธิการ คอบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ป.โท บริหารการศึกษา ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
63 นายยศสรัล แสงสาย วิศกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
64 น.ส.แสงเดือน เพชรผดุง คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
65 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร คอ.ม.วิศกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
66 นายจำรัส ชนะสิงห์ วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
67 น.ส.ปิยะดา เดชประทุม คอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า ครูคศ 1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
68 นายโชคชัย แสนโท คอ.ม.ไฟฟ้า ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
69 นายชาญวิทย์ กอแก้ว  ครูชำนาญการ คศ.2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
70 นายภาสกร ศรีขาว วศ.บ. ไฟฟ้ากำลัง ครู คศ.1   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
71 น.ส.นิภาพร พันลำ วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
72 นายพนักงานราชการ ชฟ.1  พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
73 นายอาทิตย์ พุฒพิม วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
74 นายอนาวิล บุญศิริโชควัฒนา คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
75 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
76 นายกฤษฎา อ่อนศรี คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
77 นายบรรชัย นาคสุวรรณ คอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
78 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
79 นายพงศ์ดนัย  รายน้ำเงิน ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
80 นายสฤษดิ์ วิเศษปั้น คอ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
81 นายเศรษฐสิทธิ์ วงศ์สวัสดิ์  ครู   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
82 นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครุอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
83 นายวัชรพงศ์ สมความตั้งใจ ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
84 นายศุภการย์ ภารสำเร็จ ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
85 นายก้องไกร สุทธิ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
86 นายกฤษณะ เพชรไพร ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
87 นายหิรัญทรัพย์ แสนทวีสุข วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
88 นายศุภกร ลูกแก้ว วท.บ.วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
89 นายสุขวิทย์  จันทวารี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
90 น.ส.ศวิตา แสงงาม ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
91 นายชูเกียรติ ประมุขกุล วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
92 นายคารมย์ แก้วกันยา ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
93 นายพรศักดิ์ บุญพา ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
94 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์ ค.อ.ม.ไฟฟ้าสื่อสาร ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
95 นายวิเชียร กำทอง วทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
96 นายทรงศักดิ์ สัตนาโค ศษ.ม.การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
97 นายอรุณ ชุมอาจ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
98 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
99 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
100 นายอนุสรณ์ จารุกมูล วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
101 นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช วทบ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
102 นายสุรพงษ์ สามแก้ว วศ.บ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
103 นายสุรชาติ วิชาชัย วทบ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
104 นายชนินทร์ พบลาภ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
105 นายสวัสดิ์ ธงไชย คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
106 นายชวินทร์ พลหาญ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
107 นายอิทธิพล สุขเติม คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
108 นายชวาล แข็งแรง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
109 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
110 นางนฤมล นามบุญ วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
111 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล คอ.บ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
112 นายบัญชา หาแก้ว วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
113 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
114 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
115 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
116 นายณัฐพล เทพมา  ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
117 นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครู   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
118 น.ส.นลินทิพย์ กิจจา บธ.บ. การบริหารธุรกิจ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
119 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์ คอบ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
120 นายณัฐภัทร เหมือนคิด คอบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
121 นายพงศ์ธร ปานรัตน์ คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
122 นายอุทัย พลเขตต์ คอ.ม. ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
123 นายสุพัฒน์ แนวจำปา วศม.วิศวกรรมอุตสาหการ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
124 นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
125 นายสมปอง เพิ่มพูล  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
126 นายธนาคาร กอมณี วทบ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
127 นายกายสิทธิ์ นามลาด  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
128 นายครูพิเศษ 1 ชฐ.     แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
129 นายวิทยา กองตระกูลดี วศ.ม. ครูเชี่ยวชาญคศ.4   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
130 นายเอกพร วรรณประภา  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
131 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร คอ.บ. พนักงานราชการ(ครู)   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
132 นายปัญญา จินดามาตย์ คบ. ครูผู้ทรงคุณค่า   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
133 นายวีระชัย คำมา วศ.บ. ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
134 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
135 นายโชคชัย สายสะอาด  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
136 นายศตวรรษ วารินทร์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
137 นายเชาวลิต บุญมา คอบ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
138 นายชนะ สุทธิประภา  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
139 นายอนุพันธ์ จารุพงษ์  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
140 นายตฤณ แสนลา  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
141 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา วศม. ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
142 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง วศ.บ.อุตสาหการ ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
143 นางกัลยาณี บุญสุข วศ.บ. ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
144 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์ คอบ.อุตสาหการ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
145 นายพิริยะ ข่ายกระโทก วศ.บ.อุตสาหการ พนักงานราชการ (ครู)   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
146 นายธีรภัทร มณีวงษ์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
147 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
148 น.ส.ศิริยาพร สำเภา  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
149 นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล  ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
150 นายนราธร เขื่องดี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
151 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม  ครู   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
152 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
153 น.ส.นุชจิรา วรรณสิทธิ์     แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
154 นายครูพิเศษ 4 ชก.  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
155 นายครูพิเศษ 5 ชก.  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
156 ดร.อาคม ปาสีโล ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
157 นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
158 นายกตนนท์ นาทัน  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
159 นายวัฒนา ทองเทพ ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
160 นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
161 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
162 นายธีรเดช ทิมา  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
163 นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
164 นายวสันต์ สุดหา  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
165 นายวันชัย นิยมวงศ์  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
166 นายนรา เดชะคำภู อส.บ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
167 นายสุนันท์ อินทร์งาม คอ.ม. ครูผู้ทรงคุณค่า   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
168 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
169 นายอนุชิต มุงคุณการ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
170 นายสมบัติ แนวจำปา  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
171 นายวีระพล นันตะเสน  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
172 น.ส.ภัทราวรรณ  ชิมชม  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
173 นายสถาพร แสวงแก้ว ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
174 นายครูพิเศษ 2 ชย.  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
175 นายครูพิเศษ 3 ชย.  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
176 น.ส.ไพลิน แนวจำปา  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
177 นายวีรสิทธิ์ นาทัน  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
178 นายวีระพงศ์ รองทอง  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
179 นายรัฐฉัตร จันทป คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
180 นายฐิติกร ยืนยั่ง  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
181 นายถาวร สีถาการ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
182 นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
183 นายอิทธิพล บุดดีคำ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
184 นายหลักชัย เล็กเมฆา ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
185 นายสานิต อัคชาติ  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
186 นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี วศ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
187 นายพิศาล นันทะสาร ทล.บ.เทคโนโลยียานยนต์ ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
188 ส.อ.เดชศรี พนมเขต  ครู   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
189 นายอิศรา เปลี่ยมไธสง ค.อ.บ.เครื่องกล ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
190 นางมลีทอง จารุพงษ์ บชม.การบัญชี ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาการบัญชี
191 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส บธบ.การตลาด ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
192 นางเบญญาดา อ่อนน้อม บธ.บ.(การบัญชี) ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาการบัญชี
193 นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์ การจัดการทั่วไป (การบัญชี) ครู คศ.1   แผนกวิชาการบัญชี
194 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน บช.บ การบัญชี ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาการบัญชี
195 นางกัลยกร อมรคำตัน บช.บ การบัญชี ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาการบัญชี
196 น.ส.นิจภรณ์ มะณู ปริญญาโท ครู2   
197 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ วศบ. ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
198 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์ คอม.วิศวกรรมโยธา วศ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูเชี่ยวชาญคศ.4   แผนกวิชาโยธา
199 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาโยธา
200 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์ คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูคศ.1   แผนกวิชาโยธา
201 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง คอบ.วิศวกรรมโยธา ศศ.ม.การบริหารการศึกษา ครูคศ.1   แผนกวิชาโยธา
202 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
203 ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์ ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
204 นายกิติศักดิ์ แนวบุตร คอม.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
205 น.ส.กมลชนาฏ แสนพันธ์ คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
206 นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์ คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
207 นายณัฐวรรธน์ เกษกุล วศ.ม.วิศวกรรมโยธา ครูผู้ช่วย   แผนกวิชาโยธา
208 น.ส.จริญญา หล้าลุน คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
209 นายกีรติ ธานี คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
210 นายเดชณรงค์ ดอกบัว คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
211 นายชาติชาตรี เวียงจันทร์ คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
212 นายศุภสิทธิ์ สายขุน คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
213 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข คอบ.วิศวกรรมโยธา ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาโยธา
214 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
215 นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล M. Eng.computer science.  ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
216 นางสุภาพร ไชยชนะ วทม.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ครูชำนาญการพิเศษคศ.3   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
217 นายเทพลิขิต ศิริวงศ์  ครูชำนาญการคศ.2   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
218 นายณภัทร พรกิตติกมล  ครูคศ.1   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
219 น.ส.ภัทรวริน บุญทา  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
220 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  ครูคศ.1   แผนกวิชาช่างอากาศยาน
221 นายสุรพงศ์ กันตะบุตร  ครูอัตราจ้าง   แผนกวิชาช่างอากาศยาน
222 ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด  พนักงานราชการ   แผนกวิชาช่างอากาศยาน
223 น.ส.จีรนันท์ เบ้าเงิน ปวส. เจ้าหน้าที่ธุรการ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
224 น.ส.รุ่งทิพย์ สมสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที่ธุรการ
225 นายณัฐพล เทพมา  ครู   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
226 นายครู 1 เทคโนโลคอม  ครู   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
227 นายนายสวัสดิ์ ธงไชย คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครูชำนาญการพิเศษ   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.