1. นายวิทยา กองตระกูลดี  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4  
2. นายเอกพร วรรณประภา  ครู คศ.1  
3. ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร  พนักงานราชการ(ครู)  
4. นายปัญญา จินดามาตย์  ครูผู้ทรงคุณค่า  
5. นายวีระชัย คำมา  ครูอัตราจ้าง  
6. นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  ครูอัตราจ้าง  
7. นายโชคชัย สายสะอาด  ครูอัตราจ้าง  
8. นายศตวรรษ วารินทร์  ครูอัตราจ้าง  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php