ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. ดร.อาคม ปาสีโล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
2. นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายกตนนท์ นาทัน  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นายวัฒนา ทองเทพ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นายกิตติพงศ์ จันทร์งาม  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
6. นายอินทรายุธ เชสูงเนิน  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
7. นายธีรเดช ทิมา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
8. นายจตุรงค์ อ่อนสาร  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
9. นายวสันต์ สุดหา  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
10. นายวันชัย นิยมวงศ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
11. นายนรา เดชะคำภู  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
12. นายสุนันท์ อินทร์งาม  ครูผู้ทรงคุณค่า [ตารางสอน]  
13. นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์  ครู [ตารางสอน]  
14. นายอนุชิต มุงคุณการ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
15. นายสมบัติ แนวจำปา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
16. นายวีระพล นันตะเสน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
17. น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
18. นายสถาพร แสวงแก้ว  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
19. นายครูพิเศษ 2 ชย.  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
20. นายครูพิเศษ 3 ชย.  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
21. น.ส.ไพลิน แนวจำปา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
22. นายวีรสิทธิ์ นาทัน  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
23. นายวีระพงศ์ รองทอง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
24. นายรัฐฉัตร จันทป  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
25. นายฐิติกร ยืนยั่ง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
26. นายถาวร สีถาการ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
27. นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม  ครูผู้ช่วย [ตารางสอน]  
28. นายอิทธิพล บุดดีคำ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
29. นายหลักชัย เล็กเมฆา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
30. นายสานิต อัคชาติ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
31. นายวราวุฒิ วงศ์ชาลี  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
32. นายพิศาล นันทะสาร  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
33. ส.อ.เดชศรี พนมเขต  ครู [ตารางสอน]  
34. นายอิศรา เปลี่ยมไธสง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.