คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายธีรเดช   ทิมา
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานพัสดุ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-6-321
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  29  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2104 --------------------------------------------------------›
ชย.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 20101-2104 --------------------------------------------------------›
ชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20101-2104 ----------------------------›
ชย.25
ชย.25 สชย.ม612,สชย.ม611
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชย.ม611,สชย.ม612
‹--------- 20101-2104 ---------›
ชย.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2101-2005 ----------------------------›
ชย.31
ชย.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี