คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อุษา   คำหลอม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.บ.
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-116
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-118
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.14,ชย.13
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.28,ชย.27
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชส.11
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชอ.22,ชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.26,ชย.25
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.17,ชย.18
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.15,ชย.16
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.29,ชย.210
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.22,ชย.21
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.23,ชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.211,ชย.212
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชอ.23
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชย.12,ชย.11
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชย.213
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นางสาวทิพยดา สาระชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี