คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนางขนิษฐา   ดาโรจน์
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาค.บ.ภาษาไทย
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-330
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชส.ม611
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชล.(ม.6)11
523 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชอ.ม612,สชอ.ม611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชธ.ม611,สชธ.ม612
523 
‹--------- 30000-1101 ---------›
สชค.มัลติ ม.612,สชค.มัลติ ม.611
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชค.ฮาร์ด ม.611
523 
สชธ.11,สชธ.12
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชธ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)11
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
สชค.เครือข่า ม.611
523 
สชค.มัลติ ม.611,สชค.มัลติ ม.612
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี