คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายจตุรงค์   อ่อนสาร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-39
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3101-2105งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-321
3101-8501โครงการ0-0-44
hr05-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  9  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹-------------------------------------------------------- 3101-2105 --------------------------------------------------------›
สชย.ม623
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.213,ชย.214
‹-------------------------------------------------------- 3101-2105 --------------------------------------------------------›
สชย.ม621
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.212,ชย.211
สชย.ม626,สชย.ม625
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชย.ม626,สชย.ม625
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2105 ----------------------------›
สชย.ม625
‹------------------ 3101-2105 ------------------›
สชย.ม625
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.29,ชย.210
‹---------------------------- 3101-8501 ----------------------------›
สชย.ม626,สชย.ม625
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวันชัย นิยมวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี