คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจตุรงค์   อ่อนสาร
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
หน้าที่พิเศษครูผู้สอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล3-0-312
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-320
hr04-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-0002 ----------------------------›
สชย.ม614
สชย.ม614
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.31,ชย.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-0002 ----------------------------›
สชย.ม616
สชย.ม616 สชย.ม616,สชย.ม615
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชย.ม616,สชย.ม615
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.37,ชย.38
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.35,ชย.36
‹------------------ 2101-2007 ------------------›
ชย.34,ชย.33
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
สชย.ม618
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-0002 ----------------------------›
สชย.ม6110
สชย.ม6110
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี