คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุภาพร   ไชยชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา.
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-26
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  15  ชั่วโมง  ปวช.  6  ชั่วโมง  ปวส.  9  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชผ.ม614,สชผ.ม613
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชผ.ม617,สชผ.ม618
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชก.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
สชธ.ม622,สชธ.ม621
411 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชก.18
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นายเทพลิขิต ศิริวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี