คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนางสุภาพร   ไชยชนะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา.
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-324
hr05-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  28  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.615
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.616
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.613
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹------------------ 2001-2001 ------------------›
ชย.35
422 
สชบ. ม.625,สชบ. ม.626
431 
‹------------------ 3001-1001 ------------------›
สอย.(ม.6)11,สอย.(ม.6)12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.611
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.612
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
411 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชบ. ม.614
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี