คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ธันยาภักค์   ธนชัยผลฐานิส
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาบธบ.การตลาด
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา , ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน , ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-212
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่2-2-312
30201-8501โครงงาน4-0-44
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
421 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชค.ฮาร์ด ม.621
421 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชธ.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
421 
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
สชบ.11
421 
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
สชบ. ม.611,สชบ. ม.612
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
421 
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
สชบ. ม.624,สชบ. ม.623
421 
สชบ. ม.624,สชบ. ม.623
421 
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชบ. ม.623,สชบ. ม.624
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
421 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชค.มัลติ ม.621,สชค.มัลติ ม.622
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
421 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชค.ซอฟต์(ม.6)22,สชค.ซอฟต์(ม.6)21
421 
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
สชบ. ม.614,สชบ. ม.613
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นางเบญญาดา อ่อนน้อม )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี