คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ศวิตา   แสงงาม
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ .1/5-6
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-325
30104-9007เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้2-3-310
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สชฟ.ม618
741 
สชฟ.ม618
741 
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
สชฟ.ม616
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สชฟ.ม6110
741 
สชฟ.ม6110
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สชฟ.ม612
741 
สชฟ.ม612
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
741 
ชฟ.16,ชฟ.15
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹------------------------------------- 30104-9007 -------------------------------------›
สชฟ.ม625
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
741 
‹---------------------------- 30104-1002 ----------------------------›
สชฟ.ม614
741 
สชฟ.ม614
725 
‹------------------------------------- 30104-9007 -------------------------------------›
สชฟ.ม622
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี