คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายก้องไกร   สุทธิ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชฟ.3/3-4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
20104-8501โครงงาน4-0-44
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-212
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-320
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  7  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม611
727 
‹------------------------------------- 30104-2003 -------------------------------------›
สชฟ.ม6110
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม615
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30104-2003 ----------------------------›
สชฟ.ม614
727 
สชฟ.ม614
727 
‹--------- 20000-2006 ---------›
ชฟ.34,ชฟ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
7B4 
‹---------------------------- 30104-2003 ----------------------------›
สชฟ.ม612
7B4 
สชฟ.ม612
732 
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
ชฟ.33,ชฟ.34
727 
ชฟ.33,ชฟ.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
สชผ.ม613
727 
‹------------------------------------- 30104-2003 -------------------------------------›
สชฟ.ม616
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี