คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   343
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
20128-8501โครงงาน4-0-44
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-23
30128-8501โครงงาน4-0-44
4000-2306ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-2-34
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมง  43  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  29     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
‹---------------------------- 20128-8501 ----------------------------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
‹--------- 20128-1002 ---------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
‹--------- 20128-1002 ---------›
นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
‹---------------------------- 30128-8501 ----------------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
‹---------------------------- 4000-2306 ----------------------------›
นายชนินทร์ พบลาภ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี