คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   422
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-23
3O001-1001การเป็นผู้ประกอบการ2-2-34
3O001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
‹---------------------------- 3O001-1001 ----------------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O001-1001 ----------------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
‹---------------------------- 3O001-1001 ----------------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
‹------------------ 3O001-1002 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
‹---------------------------- 3O001-1001 ----------------------------›
น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี