คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   442
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-1005การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ2-2-34
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  26  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  8     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
นายนิสิต ตันติวัฒนไพศาล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹---------------------------- 20001-1005 ----------------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี