คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   443
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
 จำนวนชั่วโมง  35  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายณภัทร พรกิตติกมล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายณภัทร พรกิตติกมล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายณภัทร พรกิตติกมล
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี