คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   444
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-23
40000-2301การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2-2-34
 จำนวนชั่วโมง  32  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  14     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
นายณภัทร พรกิตติกมล
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹---------------------------- 40000-2301 ----------------------------›
นายเทพลิขิต ศิริวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
นายณภัทร พรกิตติกมล
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
น.ส.ภัทรวริน บุญทา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี