คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567


ตารางการใช้ห้อง   513
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-23
2O000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
3O000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร2-2-34
3O000-1303วิทยาศาสตร์งานอาชีพเมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ2-2-34
40000-1201วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์3-0-33
40000-1501วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  60  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.วรางคณา สายใหม
‹------------------ 2O000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 40000-1501 ------------------›
น.ส.วรางคณา สายใหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
‹---------------------------- 3O000-1303 ----------------------------›
น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
‹------------------ 40000-1501 ------------------›
น.ส.วรางคณา สายใหม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
‹------------------ 2O000-1301 ------------------›
น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................................... ( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี