คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   524
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-11
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย3-0-33
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-11
 จำนวนชั่วโมง  59  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  27     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร
‹--------- 20000-1501 ---------›
นายธนาธร กว้างขวาง
‹--------- 20000-1501 ---------›
นายธนาธร กว้างขวาง
นายธนาธร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
นายธนาธร กว้างขวาง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร นายธนาธร
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
นายธนาธร กว้างขวาง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาธร
‹--------- 20000-1501 ---------›
นายธนาธร กว้างขวาง
นายธนาธร นายธนาธร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี