คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   535
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-22
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-22
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-22
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม2-0-22
4000-1601คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  61  ชั่วโมง  ปวช.  58  ชั่วโมง  ปวส.  3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1402 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1503 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹------------------ 4000-1601 ------------------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1402 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1503 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1503 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1402 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1401 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1503 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1403 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
‹--------- 20000-1503 ---------›
น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี