คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562


ตารางการใช้ห้อง   542
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-12
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-12
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง0-2-12
3000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน0-2-12
 จำนวนชั่วโมง  70  ชั่วโมง  ปวช.  60  ชั่วโมง  ปวส.  10     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-1204 ---------›
น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
‹--------- 3000-1204 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 20000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1207 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 2000-1203 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
‹--------- 3000-1204 ---------›
น.ส.อุษา คำหลอม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี