คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   545
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-12
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
 จำนวนชั่วโมง  68  ชั่วโมง  ปวช.  68  ชั่วโมง  ปวส.  0     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
น.ส.นัทธ์ชนันท์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
น.ส.นัทธ์ชนันท์ น.ส.นัทธ์ชนันท์ น.ส.นัทธ์ชนันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นัทธ์ชนันท์ น.ส.นัทธ์ชนันท์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
น.ส.นัทธ์ชนันท์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
น.ส.นัทธ์ชนันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1202 ---------›
น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี