คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   633
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20102-2010อบชุบโลหะ1-3-24
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-33
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-35
40000-2302เทคนิคการฝึกอบรม2-2-34
40102-2402การวางแผนและควบคุมการผลิต3-0-33
 จำนวนชั่วโมง  36  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  28     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
น.ส.ชุติกาญจน์ สุขเกษม
น.ส.ชุติกาญจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
น.ส.ศิริยาพร สำเภา
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
น.ส.ชุติกาญจน์ สุขเกษม
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
นายนราธร เขื่องดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
น.ส.จุฑารัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 40000-2302 ----------------------------›
น.ส.นุชจิรา วรรณสิทธิ์
‹------------------ 40102-2402 ------------------›
นายศักรินทร์ ไชยปัญญา


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี