คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   726
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
30104-1002วงจรไฟฟ้า 12-3-35
4000-2103การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม2-3-35
home-roomโฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  35     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
‹------------------------------------- 4000-2103 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 3104-2006 -------------------------------------›
นายสถิระ กาญจันดา
นายสถิระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี