คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563


ตารางการใช้ห้อง   735
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า1-3-24
30104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า1-3-24
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า2-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า3-0-33
hr02-0001โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  37  ชั่วโมง  ปวช.  14  ชั่วโมง  ปวส.  23     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1001 -------------------------------------›
น.ส.บุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
‹--------- 20104-2010 ---------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
‹--------- 20104-2010 ---------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
นายเอกฉัตร พลรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0001 ----------------------------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
นายพีรวัฒน์ สายภา
นายพีรวัฒน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี