คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   civil12
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง1-3-24
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง2-0-22
20121-8501โครงงาน4-0-44
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-33
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-35
30121-2101การควบคุมและวางแผนการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
30121-2103วิศวกรรมการทาง3-0-33
30121-2107การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-33
30121-8501โครงงาน4-0-44
hr03-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมง  105  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  75     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
น.ส.จริญญา หล้าลุน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30121-2005 -------------------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
นายกีรติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-2103 ------------------›
ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์
‹--------- 20121-2114 ---------›
นายครูโยธา 2 หญิง
‹---------------------------- 30121-8501 ----------------------------›
นายศุภสิทธิ์ สายขุน
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี