คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566


ตารางการใช้ห้อง   com1
รายวิชาเรียน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
20108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-24
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-24
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-26
30108-2104การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30-6-26
30108-8501โครงงานสถาปัตยกรรม4-0-44
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-35
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
hr05-0002โฮมรูม0-1-01
 จำนวนชั่วโมง  72  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  52     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2112 ----------------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
‹---------------------------- 20108-2007 ----------------------------›
น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
น.ส.จริญญา หล้าลุน
น.ส.จริญญา
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
น.ส.จริญญา หล้าลุน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-8501 ----------------------------›
น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
น.ส.ธิดารัตน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
น.ส.จริญญา หล้าลุน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30121-2004 -------------------------------------›
น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
‹--------- 30108-2104 ---------›
น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
‹---------------------------------------------- 30106-2006 ----------------------------------------------›
น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอภิสิทธิ์ พรมดอน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี