คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  9-31-19 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เสาวรส แซ่แดง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายวีระชัย คำมา
525 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
542 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายพิริยะ ข่ายกระโทก
522 
 น.ส.นฤมล
 นายพรรณเซษฐ์
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายพรรณเซษฐ์ ทองคำใส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
 นายสมบัติ แนวจำปา
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายสมบัติ แนวจำปา
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี