คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.38
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 2
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 3
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24 4
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22 2
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37 7
20101-8501โครงงาน 4-0-44 4
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-22 2
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24 4
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  17-23-24 40 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
544 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
627 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา  นายหลักชัย เล็กเมฆา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายธนากร คณาจันทร์  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
hr03-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายหลักชัย
 
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
 
 นายหลักชัย เล็กเมฆา
 นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน  นายกตนนท์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
422 
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
444 
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
 นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว  นายสถาพร แสวงแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี