คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.ดวงกมล   สุริยงค์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชธ.1/1-2 (ม.6)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-16
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-120
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-16
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชค.34,ชค.33
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.38,ชย.37
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชธ.32,ชธ.31
627 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.39,ชฟ.310
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชอ.32,ชอ.31
627 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชค.32,ชค.31
627 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.14,ชย.13
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.36,ชย.35
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.312,ชย.311
627 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.12,ชย.11
627 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.211
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.39,ชย.310
627 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.17,ชย.18
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.31,ชย.32
627 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.11,ชก.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.31,ชฟ.32
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชย.34,ชย.33
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชธ.34,ชธ.33
627 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.13,ชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี