คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.กฤติกา   แตงโสภา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-110
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-110
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-18
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-13
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-28
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.38,ชย.37
544 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.33,ชฟ.34
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชก.15
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชส.11
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.111,ชช.11
544 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชค.34,ชค.33
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
544 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.35,ชฟ.36
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชก.11,ชก.12
544 
ชฟ.23,ชฟ.24
544 
ชธ.23
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
544 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชย.312,ชย.311
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.38,ชฟ.37
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
544 
‹--------- 20000-1208 ---------›
ชฟ.36,ชฟ.35
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.110,ชย.19
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชอ.11,ชอ.12
5 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.32,ชฟ.31
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชก.13,ชก.14
544 
ชฟ.22,ชฟ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี