คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชย.210
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
20101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24
20101-2507งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 1-3-24
20101-2403งานเตรียมผิวงาน 1-6-37
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-29-21 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.เสาวรส แซ่แดง
‹-------------------------------------------------------- 20101-2403 --------------------------------------------------------›
 นายอิทธิพล บุดดีคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
432 
 น.ส.ศิริภรณ์
545 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
‹---------------------------- 20101-2105 ----------------------------›
 นายอนุชิต มุงคุณการ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
534 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
 นายเอกชัย
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายเอกชัย แก้วนิมิตดี
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2507 ----------------------------›
 นายสมบัติ แนวจำปา
‹---------------------------- 20101-2009 ----------------------------›
 น.ส.จิรภา เลือกนารี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2006 ---------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
‹-------------------------------------------------------- 20101-2104 --------------------------------------------------------›
 นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายวันชัย นิยมวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี