คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.25
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11 1
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 4
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24 4
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 2-6-48 8
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด 1-3-24 4
20102-2109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล 2-0-22 2
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  10-22-16 32 32
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน: 
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนราธร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์  นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี  น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์  น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์  นายนราธร เขื่องดี  นายนราธร เขื่องดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัญชัย
633 
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
633 
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
631 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
631 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
631 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
631 
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
622 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
622 
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
637 
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
637 
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
637 
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
637 
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี