คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายธานินทร์   สันตะวงษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวทบ.เคมี
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-218
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 20-2-02
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-24
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น2-2-34
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน2-0-22
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-14
hr01-0002โฮมรูม1-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชช.11
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.111
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชร. ม.611
541 
‹--------- 30000-1605 ---------›
สชผ.ม611,สชผ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.110,ชย.19
531 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชถ.31
ชส.11
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชช.11
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ยฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชส.11
541 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
สชฟ.23,สชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.13,ชย.14
541 
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชค.เครือข่า ม.611
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.11,ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี