คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายเกียรติพล   บุญหล่อ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-26
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-120
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.19,ชย.110
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.17,ชย.18
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชถ.11
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชช.11
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.15
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.11,ชก.12
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
ชก.14,ชก.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชย.15,ชย.16
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี