คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนน.ส.สายใจ   สง่าจิตร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-26
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-221
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-212
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.28,ชฟ.27
456 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.214,ชย.213
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.212,ชย.211
546 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชก.25,ชก.26
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.21,ชฟ.22
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชย.213,ชย.214
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชค.12,ชค.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.23,ชฟ.24
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชท.21
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชค.14,ชค.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.26,ชฟ.25
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
ชฟ.29,ชฟ.210
546 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.210,ชย.29
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี