คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สายใจ   สง่าจิตร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค1-2-23
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-26
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม1-2-218
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-26
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.110,ชฟ.19
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชก.31,ชก.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
ชย.37,ชย.38
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชช.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.38,ชย.37
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.36,ชย.35
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.34,ชย.33
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชก.33,ชก.34
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 2000-1301 ------------------›
ชย.31,ชย.32
513 
‹------------------ 2001-1003 ------------------›
ชย.32,ชย.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี