คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.36
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2104-8501โครงการ *-*-44
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23
2104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
2104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 0-4-24
2104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  13-29-27 46
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.นุชจานี กล้าลอด
‹--------- 2104-2121 ---------›
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
543 
‹--------- 2000-1207 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
‹--------- 2000-1601 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา
722 
‹---------------------------- 2100-1009 ----------------------------›
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
515 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
 นางอรทัย ซาเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 2104-8501 ----------------------------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
532 
 น.ส.สิริขวัญ
 
 นายรังสรรค์
 
‹--------- 2000-2006 ---------›
 นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์
511 
‹------------------ 2001-1004 ------------------›
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 2104-2120 ----------------------------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
738 
‹---------------------------- 2104-2110 ----------------------------›
 นายมีนา วงศ์ตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A7 
‹---------------------------- 2104-2105 ----------------------------›
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
‹---------------------------- 2104-2116 ----------------------------›
 นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี