คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.36
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 1
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 2
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2105เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24 4
2104-2121คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2-0-22 2
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 2
2104-8501โครงการ *-*-44 4
2001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 3
2104-2110อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24 4
2104-2116เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 0-4-24 4
2104-2120การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24 4
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  13-29-27 46 46
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
422 
 น.ส.นุชจานี กล้าลอด
422 
 น.ส.นุชจานี กล้าลอด
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช  นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
543 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
543 
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
722 
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
722 
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
722 
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
722 
 นายสุวภัทร อมรคำตัน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล  นายชัยชนะ จารุกรสกุล  นายชัยชนะ จารุกรสกุล  นายชัยชนะ จารุกรสกุล
532 
 น.ส.สิริขวัญ
 
 นายรังสรรค์
 
 นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์
 
 นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์
511 
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
511 
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
511 
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
721 
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
721 
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
721 
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
738 
 นายมีนา วงศ์ตา
738 
 นายมีนา วงศ์ตา
738 
 นายมีนา วงศ์ตา
738 
 นายมีนา วงศ์ตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7A7 
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
 นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า  นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า  นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า  นายพงษ์ธนวุฒิ ใจกล้า
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี