คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.25
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2006เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2007เครื่องทำความเย็น 1-6-37
20104-2102อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2111ดิจิตอลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2119การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-31-18 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
737 
‹---------------------------- 20104-2102 ----------------------------›
 นายยศสรัล แสงสาย
7A7 
‹---------------------------- 20104-2006 ----------------------------›
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
 นายเศรษฐราวุฒิ
738 
‹---------------------------- 20104-2111 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A2 
‹---------------------------- 20104-2007 ----------------------------›
 นายประสิทธิ์ ทุมนัน
7A2 
‹--------- 20104-2007 ---------›
 นายประสิทธิ์ ทุมนัน
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
7A2 
 นายประสิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
7A4 
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
 นายเถลิง บุญเสนา
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายวิสันต์ ขาววงค์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 20104-2119 ----------------------------›
 นายณัฐพล สุนทร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี