คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ดวงกมล   สุริยงค์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา สชธ.1 (ม.6) กลุ่ม 1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-110
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ0-2-14
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-118
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชย.211,ชย.212
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.22,ชก.21
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.26,ชก.25
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.11,ชก.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 20000-1203 ---------›
ชย.213
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชถ.21
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.14,ชก.13
543 
‹------------------ 3000-1201 ------------------›
สชท. ม.621
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชธ.23
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.23,ชก.24
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
ชก.15,ชก.16
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชก.28,ชก.27
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชส.22,ชส.21
543 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชช.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี