คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสัญชัย   สุขเกษม
ตำแหน่งครุอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-120
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ0-2-12
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ0-2-18
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  26  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.113
ชก.24,ชก.23
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.19,ชย.110
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.11,ชย.12
‹--------- 2000-1601 ---------›
ชธ.31,ชธ.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชก.22,ชก.21
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชค.15
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.14,ชย.13
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชค.23
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชธ.11,สชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.18,ชย.17
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.112,ชย.111
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชอ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชค.21,ชค.22
‹--------- 20000-1603 ---------›
ชย.15,ชย.16
‹--------- 30000-1608 ---------›
สชอ.12,สชอ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี