คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.18
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-29-20 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
‹--------- 20104-2101 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิตร
535 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
735 
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
 นายพีรวัฒน์ สายภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹------------------ 20100-1003 ------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
522 
 น.ส.นฤมล
712 
 นายโชคชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
7B3 
‹--------- 20104-2003 ---------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายโชคชัย แสนโท
7B3 
‹--------- 20104-2003 ---------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
7A8 
‹-------------------------------------------------------- 20104-2106 --------------------------------------------------------›
 น.ส.สาวิตรี คำศิริ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี