คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง 1-3-24
20105-2007วงจรดิจิทัล 1-3-24
20105-2008เครื่องเสียง 1-3-24
20105-2009เครื่องรับวิทยุ 2-3-35
20105-2106สายส่งและสายอากาศ 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
20105-2118การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-29-21 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2106 ----------------------------›
 นายอนุสรณ์ จารุกมูล
‹---------------------------- 20105-2008 ----------------------------›
 นายประเสริฐ ไกรษี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2009 ----------------------------›
 นายสามารถ เวชอุดม
 นายสามารถ
433 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
 นายวิเชียร กำทอง
534 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายสามารถ เวชอุดม
 นายสามารถ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2006 ----------------------------›
 นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ
‹---------------------------- 20105-2007 ----------------------------›
 นายสุรชาติ วิชาชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
542 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายเกียรติศักดิ์ ชินาภาษ)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี