คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายวิเชียร   กำทอง
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาวทม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20105-2121หุ่นยนต์เบื้องต้น1-3-28
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1-3-212
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี2-3-310
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
สชอ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
ชค.24
431 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
ชค.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20105-2121 ----------------------------›
ชอ.31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
431 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
ชค.25
‹---------------------------- 20105-2121 ----------------------------›
ชอ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
สชอ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี