คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.รัญยารัตน์   สิงห์คำ
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-116
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-116
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  32  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชช.21
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.26,ชฟ.25
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.28,ชฟ.27
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชค.24,ชค.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชค.25
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.210,ชย.29
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.24,ชฟ.23
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.23,ชฟ.24
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.26,ชฟ.25
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชถ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชธ.23
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.28,ชฟ.27
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชย.27,ชย.28
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
626 
‹--------- 20000-1209 ---------›
ชฟ.21,ชฟ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี