คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนนายอรุณ   ชุมอาจ
ตำแหน่งครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษาศษ.ม. การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษา ชอ.3/1-2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-212
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-315
30105-2302อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์2-3-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  12  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
ชค.25
‹------------------------------------- 30105-1002 -------------------------------------›
สชอ.ม612
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
สชอ.แพทย์ ม.611
สชอ.แพทย์ ม.611
‹------------------------------------- 30105-2302 -------------------------------------›
สชอ.แพทย์ ม.611
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30000-2004 ---------›
สชอ.ม622,สชอ.ม621
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
ชค.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
ชค.23
‹------------------------------------- 30105-1002 -------------------------------------›
สชอ.ม611
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี