คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.วรางคณา   สายใหม
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาวท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-215
20000-1505อาเชียนศึกษา1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-218
4000-1101ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.111
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.16,ชย.15
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชฟ.26,ชฟ.25
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.17,ชย.18
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชฟ.23,ชฟ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชค.23,ชค.24
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชธ.23
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชค.11,ชค.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.12,ชย.11
514 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.14,ชย.13
531 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชถ.21
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชค.14,ชค.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.15,ชย.16
513 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชย.19,ชย.110
546 
ชฟ.33,ชฟ.34
513 
‹------------------ 4000-1101 ------------------›
ทล.บ.คอมพิวเตอร์11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี