คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กฤติกา   แตงโสภา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-124
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ0-2-112
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  36  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
ชฟ.13,ชฟ.14
542 
ชฟ.13,ชฟ.14
542 
ชค.23
542 
ชค.23
542 
ชย.112,ชย.111
542 
ชย.112,ชย.111
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
ชฟ.11,ชฟ.12
542 
ชฟ.11,ชฟ.12
542 
ชย.13,ชย.14
542 
ชย.13,ชย.14
542 
ชท.21
542 
ชท.21
542 
ชฟ.23,ชฟ.24
542 
ชฟ.23,ชฟ.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
ชฟ.17,ชฟ.18
542 
ชฟ.17,ชฟ.18
542 
ชย.18,ชย.17
542 
ชย.18,ชย.17
542 
ชฟ.21,ชฟ.22
542 
ชฟ.21,ชฟ.22
542 
ชฟ.26,ชฟ.25
542 
ชฟ.26,ชฟ.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
ชฟ.110,ชฟ.19
542 
ชฟ.110,ชฟ.19
542 
ชย.11,ชย.12
542 
ชย.11,ชย.12
542 
ชฟ.16,ชฟ.15
542 
ชฟ.16,ชฟ.15
542 
ชย.110,ชย.19
542 
ชย.110,ชย.19
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
542 
ชฟ.28,ชฟ.27
542 
ชฟ.28,ชฟ.27
542 
ชย.16,ชย.15
542 
ชย.16,ชย.15
542 
ชย.113
542 
ชย.113
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................
(นางสาวทิพยดา สาระชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี