คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชถ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26
2108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24
2108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
2108-2115กฎหมายอาคาร 2-0-22
2108-2116เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
2108-8501โครงการ *-*-44
2108-2109พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22
2108-2119ระบบไฟฟ้าในอาคาร 2-0-22
2000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02
hr03-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  14-18-23 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-2119 ---------›
 นายเอกฉัตร พลรัตน์
‹--------- 2108-2104 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
‹--------- 2108-2104 ---------›
 น.ส.พรรัตน์ เรืองเสรี
643 
‹---------------------------- 2108-8501 ----------------------------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
 นายกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-2116 ---------›
 นางกนกพร ไชยวิเศษ
422 
‹--------- 2001-1002 ---------›
 น.ส.นุชจานี กล้าลอด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
643 
‹--------- 2108-2109 ---------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
643 
‹--------- 2108-2106 ---------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
643 
‹--------- 2108-2106 ---------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
646 
‹--------- 2000-2005 ---------›
 นายกร วนะรมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
 นายวิศวชิต จันทร์เกษ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 2108-2115 ---------›
 นายวิศวชิต จันทร์เกษ
643 
‹---------------------------------------------- 2108-2101 ----------------------------------------------›
 นายนายกรกฎ บุญศิริโชควัฒนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นางสาวธิดารัตน์ บุญดล)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี