คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนนางเสาร์วันดี   ผ่านเมือง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ2-2-312
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-38
30901-2017พื้นฐานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที1-4-35
30901-2305การพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที1-4-35
 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.ม621
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
สชย.ม623
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
สชย.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
331 
‹---------------------------- 30901-2017 ----------------------------›
สชร. ม.621
331 
สชร. ม.621
331 
‹------------------------------------- 30901-2305 -------------------------------------›
สชร. ม.621
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
443 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
สชย.ม614
443 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
สชย.ม616
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายเทพลิขิต ศิริวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี