คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชผ.ม626
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 1-6-37
30102-8501โครงงาน 4-0-44
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  20-23-28 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายปราโมทย์ สายภา
443 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นางเสาร์วันดี ผ่านเมือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
‹---------------------------- 30102-9002 ----------------------------›
 น.ส.ชุติกาญจน์ สุขเกษม
633 
 น.ส.ชุติกาญจน์
632 
‹------------------------------------- 30102-2005 -------------------------------------›
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
543 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
 นายปัญญวัฒน์
‹-------------------------------------------------------- 30102-2103 --------------------------------------------------------›
 นายอุกฤษฎ์ จันดาบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
 นางดาราวรรณ
511 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
636 
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 น.ส.ชุติกาญจน์ สุขเกษม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี